In Nederland is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker. En dat terwijl het met de juiste voorzorgsmaatregelen goed is te voorkomen. Om het stijgend aantal huidkankerdiagnoses tegen te gaan kondigt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een grote publiekscampagne aan op het gebied van huidkankerpreventie.

Publiekscampagne huidkankerpreventie op komst

De in februari 2021 Kamerbreed aangenomen motie-Diertens verzocht de regering om samen met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland een voorstel te doen voor een effectieve voorlichtingscampagne op het gebied van huidkanker.

Snel daarna volgen de Tweede Kamerverkiezingen en een langdurige kabinetsformatie. Het eind 2021 door VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerde Coalitieakkoord 2021-2025 spreekt (onder het kopje ‘Preventie, sport en bewegen’) over €300 miljoen extra investeringen in onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker.

“52% van alle nieuwe kankergevallen betreft huidkanker en dit blijft stijgen”

Medio oktober 2022 sturen de bewindslieden van VWS (Kuipers, Helder en Van Ooijen) de Tweede Kamer een brief over de besteding van deze extra middelen. Daarbij wordt verwezen naar huidkanker als één van de onderwerpen waarop het kabinet voornemens is het beleid te intensiveren:

“Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. De huidkankerincidentie in Nederland is de afgelopen dertig jaar verdrie- tot verviervoudigd en momenteel betreft 52% van alle nieuwe kankergevallen huidkanker en dit blijft stijgen. Dit voornemen is gericht op een publiekscampagne ter preventie van huidkanker om de huidkankerincidentie terug te dringen.”

Meer kennis over veilig zongedrag, minder huidkanker

Een bijlage bij de brief benoemt de volgende concrete doelen voor deze ‘grote publiekscampagne’: 45% meer kennis bij burgers van veilig zongedrag, 15% meer toepassing van veilig zongedrag en 5% minder zonverbrandingen.