Vooruitlopend op een latere uitgebreide nulmeting was er in september 2022 een ‘Flitspeiling zonblootstelling, verbranding en -bescherming’. Hieruit bleek dat het merendeel van de Nederlanders zich grotendeels bewust is van de risico’s van blootstelling aan de zon. De grootste groep beschermt zich soms tot regelmatig tegen zonnestraling (45%), maar het aandeel dat zich vaak of altijd beschermt is aanzienlijk kleiner (36%). Bijna één op de vijf beschermt zich nooit. Verbranding van de huid als gevolg van de zon komt regelmatig voor.

Flitspeiling zonblootstelling: voorlopige nulmeting

De belangrijkste conclusies van de peiling: Nederlanders komen in de zomermaanden frequent in contact met de zon. Voor een derde leidde het zonnecontact deze zomer tot verbranding van de huid. In de meeste gevallen betreft dit een ‘lichte’ of ‘matige’ verbranding (ook lichte en matige verbranding kunnen een risico voor de gezondheid vormen).

Bijna een op de vijf Nederlanders zegt in de afgelopen zomermaanden helemaal geen beschermende maatregelen te hebben genomen wanneer zij in de zon buiten waren. Van de Nederlanders die wel beschermende maatregelen nemen is er een aanzienlijke groep die dat niet vaak of altijd doet wanneer ze buiten in de zon zijn.

Er is bewustzijn rondom de gevolgen van (onbeschermde) blootstelling aan de zon en het bewustzijn groeit. Nederlanders zijn ervan op de hoogte dat blootstelling aan de zon kans op huidkanker en huidveroudering vergroot en men neemt de gevolgen van verbranding en huidkanker voor de gezondheid serieus.

Nederlanders van 16 tot en met 35 zijn een aandachtsgroep. Zij zijn in de zomer vaker in de zon dan oudere Nederlanders: zowel gemiddeld langer buiten in de zon als vaker buiten tussen 12.00 en 16.00. Bovendien verbranden 16 t/m 35 jarigen vaker en heviger als gevolg van blootstelling aan de zon.

Onderzoeksbureau Motivaction voerde de ‘Flitspeiling zonblootstelling, verbranding en -bescherming’ uit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.